Analyse av effekten av prosjektstøtte for NTNU Discovery

Hvilken effekt har finansielle støtteordninger for forskningsprosjekter ved NTNU og Helse Midt-Norge?

Å vite effekten av prosjektstøtte er essensielt for å kunne gjøre gode vurderinger for fremtidige prosjekter. Vår rapport har vært et viktig utgangspunkt for å vite nettopp det.

Image

NTNU Discovery er en finansiell støtteordning til utvikling, verifisering og kvalitetssikring av gode og kommersielt levedyktige forskningsprosjekter fra ansatte og studenter ved NTNU og Helse Midt-Norge. Kunden ønsket å dokumentere effekten av eget arbeid knyttet til finansiell støtte og i tillegg få nyttig innsikt som kunne bistå i videreutviklingen av ordningen.

Et team bestående av både strategikonsulenter og designkonsulenter utformet en rapport som bygget på analyser og undersøkelser av oppstartsselskaper som tidligere hadde fått, eller fortsatt får, støtte gjennom NTNU Dsicovery. Rapporten besto av fire deler; den første delen inneholdt nøkkeltall om NTNU Discovery, samt nøkkeltall fra en spørreundersøkelse som ble utformet, distribuert og analysert av teamet. Del to inneholdt beskrivelse av fire nøkkelprosjekter og hvordan NTNU Discovery hadde bidratt til deres vekst. Videre besto del tre av resultater fra spørreundersøkelsen som kartla status for prosjektene, ekstern tilleggsfinansiering, bruk av midler, uttalelser og hva som hadde skjedd uten NTNU Discovery. Den siste delen var en økonomisk analyse av selskapene som fikk eller hadde fått støtte av NTNU Discovery. Dette var altså et prosjekt hvor teamet dro nytte av et bredt spekter av fagdisipliner og god sparring med kunden underveis i prosjektet.

"JrC har vært fleksible, nøyaktige og har levert en profesjonelt utformet og meget god rapport […] Jeg vil i fremtiden gjerne engasjere JrC for oppdrag, og gir dem mine varmeste anbefalinger"

Håvard Wibe, projekteier fra NTNU, Daglig leder, NTNU Discovery

"Et veldig spennende prosjekt som har gitt nyttig læring i effektiv uthenting og behandling av data, samt visualisering av denne, der samspillet mellom strategi og design virkelig har vært nyttig"

Jørgen Frost Bø, Prosjektleder, Strategikonsulent, Junior Consulting

Rapporten kan du lese her

Junior Consulting AS

Neufeldtsgate 1
7030 Trondheim
Orgnr: 998354730

Følg oss
LinkedIn logoFacebook logoInstagram logo
Søk stilling
Kontakt
Junior Consulting Logo