Lakseskatten: Høringssvar på vegne av de største aktørene

Håndtering av lakseskatten, en avdekking av store feil og mangler.

Hvilken påvirkning har den foreslåtte lakseskatten på bedriftene langs kysten? Store viser vår rapport.

Strategi
Les rapport
ImageLes rapporten her

En Overraskende Beskatning

I slutten av september 2022 annonserte den norske regjeringen en ekstra grunnrenteskatt på 40 prosent for havbruk, som skulle tre i kraft 1. januar 2023. Dette innebar en tredobling av skatten på landets største primærnæring, fra 22 til 62 prosent. Beslutningen sendte sjokkbølger gjennom havbruksnæringen, som er en betydelig bestiller av varer og tjenester fra en rekke tilknyttede bedrifter og har stor økonomisk betydning i kystregionene.

Kartlegging av Konsekvensene

Åtte store regionale næringsforeninger, fire næringsallianser, og åtte regionale sparebanker fra Rogaland til Troms/Finnmark engasjerte en gruppe studenter ved NTNU og NHH for å kartlegge lakseskattens mulige konsekvenser for investeringer, verdiskaping og arbeidsplasser i distriktene. Oppdraget var å gi en dypere forståelse av hvordan denne skatten ville påvirke næringslivet langs kysten.

Gjennomføring av Undersøkelsen

Junior Consulting ble leid inn til å lede og skrive rapporten. Prosjektet innebar:

 • Datainnsamling og analyse: Samle inn data fra berørte bedrifter og organisasjoner for å forstå omfanget av skatten.
 • Intervjuer med nøkkelpersoner: Gjennomføre dybdeintervjuer med representanter fra havbruksnæringen og tilstøtende industrier for å få innsikt i de direkte og indirekte effektene.
 • Økonomisk modellering: Utvikle økonomiske modeller for å forutsi skatteforslagets langsiktige virkninger på investeringer, verdiskaping, og arbeidsplasser.
 • Sammenstilling av rapport: Dokumentere funnene i en omfattende rapport som belyser de regionale og nasjonale konsekvensene av lakseskatten.
 • Alarmerende funn

  Resultatene fra undersøkelsen viste at skatteforslaget ville ha betydelig bredere og mer alvorlige konsekvenser enn først antatt:

 • Økt skattebyrde: Ca. 63% av alle havbruksbedrifter ville bli påvirket av grunnrenteskatten, mot de forventede 30%.
 • Volatile innkjøpspriser: Normprisbasert skattlegging svekker kontraktsmarkedet og øker usikkerheten for oppdretterne.
 • Høyere skattetrykk: Skattetrykket for mellomstore selskaper kunne ende opp på rundt 70%, betydelig høyere enn skissert.
 • Stans i investeringer: Prosjekter verdt omtrent 35 milliarder kroner ble stanset eller satt på pause, noe som medfører store ringvirkninger for leverandører og tredjeparter.
 • Med mer: Les hele rapporten (linket over) for å lese resten av funnene.
 • Behov for samarbeid og løsninger

  Rapporten bekrefter at lakseskatten kan føre til økt skattepolitisk risiko og høyere kapitalkostnader, noe som kan påvirke investeringer og verdiskaping negativt. For å håndtere disse utfordringene er det avgjørende at politiske partier og arbeidslivets parter samarbeider for å finne en bærekraftig løsning som kan bestå over tid.

  Rapport med effekt

  Lakseskatten representerer en av de mest inngripende endringene i norsk næringsbeskatning i moderne tid. Våre funn tyder på at skatten vil ha betydelige negative konsekvenser for havbruksnæringen og de tilknyttede næringene langs kysten. Rapporten ble brukt som høringssvar inn mot regjeringen, og var en betydelig bidragsyter i reduksjonen av skatten.

  Vi er stolte av å ha levert en rapport som gir verdifull innsikt og kan være et verktøy for beslutningstakere i utformingen av fremtidig næringspolitikk.

  Er du interessert i å bruke Junior Consulting til ditt neste prosjekt?

  Junior Consulting AS

  Neufeldtsgate 1
  7030 Trondheim
  Org.nr: 998 354 732

  Følg oss
  LinkedIn logoFacebook logoInstagram logo
  Søk stilling
  Kontakt
  Junior Consulting Logo